Abad, Rober­to Manuel

To­mo: 16
Fo­lio: 471
Apel­li­do y Nom­bre: Abad, Rober­to Manuel
Pro­fe­sion: Abo­ga­do
Cole­gio: San Mar­tin
Es­ta­do: En Ejer­ci­cio
De­par­ta­men­to Ju­di­cial: San Mar­tin
Lo­cal­i­dad: Vil­la Ballester
CP: B1653
Provin­cia:
Pais: Ar­genti­na

En­viar Men­saje al dueño del Lis­ta­do

Tí­tu­lo del Lis­ta­do: Abad, Rober­to Manuel