Abad, En­rique Manuel

To­mo: 3
Fo­lio: 75
Apel­li­do y Nom­bre: Abad, En­rique Manuel
Pro­fe­sion: Abo­ga­do
Cole­gio: Mar del Pla­ta
Es­ta­do: En Ejer­ci­cio
De­par­ta­men­to Ju­di­cial: Mar del Pla­ta
Lo­cal­i­dad: Mar Del Pla­ta
CP: 7600
Provin­cia:
Pais: Ar­genti­na

En­viar Men­saje al dueño del Lis­ta­do

Tí­tu­lo del Lis­ta­do: Abad, En­rique Manuel